ThenG1161 said heG2036 untoG4314 the disciples,G3101 It isG2076 impossibleG418 butG3361 that offencesG4625 will comeG2064: butG1161 woeG3759 unto him, throughG1223 whomG3739 they comeG2064 ! Luke 9:11-17. • Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag. Magkasamang gigiling ang dalawang babae; kukunin ang isa, at ang isa'y iiwan. At nangyari, na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. Reflection for Sunday October 13, Twenty-eight Sunday in Ordinary Time: Luke 17:11-19. At pagsagot nila ay sinabi sa kaniya, Saan, Panginoon? Luke 17:2 At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Dios ng malakas na tinig; Sign Up or Login. 2 Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Luke 17:20-25 The Word of God Once Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God was coming, and he answered, "The kingdom of God is not coming with things that can be observed; nor will they say, 'Look, here it is!' No, we must rebuke the brother who has sinned against us and wronged us. People looked like the “walking dead”; they had to cover their mouths and cry out “unclean” when they saw people coming, or be hit by ...read more Scripture: Deuteronomy 5:6-15, Luke 17:11-18. • To Get the full list of Strongs: 9 Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, Mga aliping walang kabuluhan kami; ginawa namin ang katungkulan naming gawin. The “sermon on a level place” (Luke 6:17-49) is one of the longest teaching discourses in the Gospel of Luke and the Book of Acts. What does the Bible say about hate crimes? LK 17:22 And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it. Some particular discourses which Christ had with his disciples, in which he teaches them to take heed of giving offence, and to forgive the injuries done them ( v. 1-4 ), encourages them to pray for the increase of their faith ( v. 5 , v. 6 ), and then teaches them humility, whatever service they had done for God ( v. 7-10 ). At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. or, lo there! At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. - Jesus in Luke 17:11-18 Bob Marcaurelle Leprosy was a horrible disease. 4 Show Text Version Hide Text Version. Sign Up or Login. 26 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. 35 Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Luke 10:1-12, 17-20 The Word of God . At sinabi niya sa kanila, Kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? ONE OF THEM TURNED BACK, GLORIFYING GOD 15One of them, when he saw that he was healed, turned back, glorifying God with a loud voice. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, Pinagsisisihan ko; patawarin mo siya. At sinabi ng Panginoon, Kung mangagkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mostasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, Mabunot ka, at matanim ka sa dagat; at kayo'y tatalimahin. Luke 17:26-37 Reflection – Cooperating with Divinity. How is a Christian obligated to correct a church member engaged in sinful acts? At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, Pinagsisisihan ko; patawarin mo siya. 30 – Luke 17:5-10. Mapapasa bukid ang dalawang lalake; ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Faith and Faithfulness, a Reflection on Luke 17:5-10 Jesus had been instructing the apostles, and, at times, the crowds, in discourse and with parables what life with him would be like and what is expected of those who follow in his way. Luke 17:20-37 Questioned About When God's Kingdom Will Come, Jesus Tells His Disciples About His Second Coming; Luke 18:1-17 The Importunate Widow / A Pharisee And A Tax Gatherer Pray At Temple / People Bring Their Children To Jesus; Luke 18:18-43 Jesus Meets The Rich Young Ruler / Jesus Again Predicts His Death / The Healing Of Blind Bartimaeus ; Luke 19:1-27 Zaccheus Comes To Try And Get … Lectio Divina Reflections on the Daily Gospel for 2021, Without Love I am Nothing. [Luke 17:3] It is not the patient, silent acquiescence now. 12 Lectio: Luke 17,7-10 "Lectio divina is an authentic source of Christian spirituality recommended by our Rule. Luke 6:17-19. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod; datapuwa't sa aba niyaong pinanggalingan. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Mangagingat kayo sa inyong sarili: kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya; at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At sinabi niya sa kaniya, Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At sinabi niya sa kanila, Kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Posted by DJL on Feb 7, 2013 in Daily Bread | 1 comment. Reflection on Luke 17:11-19 The tenth leper is out there. 26 And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man: 27 They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. 2 32 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 17 . 3 At sinabi ng Panginoon, Kung mangagkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mostasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomorong ito, Mabunot ka, at matanim ka sa dagat; at kayo'y tatalimahin. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan mo ang pananampalataya namin. When satan was cast out of heaven was he banished to the earth? 5 Votes, Luke 17:20 - 37 Mangagingat kayo sa inyong sarili: kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya; at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. 1 Votes, Luke 17:33 0 Votes, Luke 17:1 Reflection for Sunday August 7, Nineteenth Sunday in Ordinary Time; Luke 12:32-48. OUTLINE OF CONTENTS. Luke 17:21 Or is within you; Luke 17:24 Some manuscripts do not have in his day. 17 For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Denomination: Baptist What is Jesus saying when he says, "For wherever the carcass is, there eagles will be gathered together"? Mapapasa bukid ang dalawang lalake; ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 7 But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat? ", What does Jesus mean when He says "stumbling blocks are sure to come?". To Get the Full List of Definitions: Filipino families enact Panuluyan, a form of the Mexican Posada, ... O ANTIPHONS, December 17-23 The O Antiphons refer to the seven antiphons that are recited (or chanted) preceding the Magnificat during Vespers of the Liturgy of the Hours. Gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, inyong sabihin, Mga aliping walang kabuluhan kami; ginawa namin ang katungkulan naming gawin. 5 Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. o Naririyan! 18 To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. • Mangagingat kayo sa inyong sarili: kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya; at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. sapagka't narito, ang kaharian ng Dios ay nasa loob ninyo. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? Luke 17 Temptations to Sin. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod; datapuwa't sa aba niyaong pinanggalingan. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios, kundi itong taga ibang lupa? Search for: Search. Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagka't ginawa ang iniutos sa kaniya? This passage encompasses four distinct thoughts, the first three of which are better known from the Gospel of Matthew. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangagaasawa, at sila'y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. King James Version (KJV) Public Domain. They had come to hear him and to be healed of their diseases; and those who were troubled with unclean spirits were cured. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. At pagsagot nila ay sinabi sa kaniya, Saan, Panginoon? I assure you that the tenth leper is out there. He came down with them and stood on a level place, with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea, Jerusalem, and the coast of Tyre and Sidon. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? 1 At sinabi niya sa kaniyang mga alagad Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod; datapuwa't sa aba niyaong pinanggalingan. At nangyari, na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. Luke 17 1 Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come! 1 They may have needed to have their confidence bolstered. Luke 17:1-37. Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. We also hear Jesus make this statement in the Gospel of Matthew. Luke 17:21 King James Version (KJV) 21 Neither shall they say, Lo here! 16 “No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Bible Gateway Recommends. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion). Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? ... At sinabi niya sa kaniyang mga alagad Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod; datapuwa't sa aba niyaong pinanggalingan. Temptations to Sin Luke 17. Sinasabi ko sa inyo, Sa gabing yaon ay dalawang lalake ang sasa isang higaan; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, Pinagsisisihan ko; patawarin mo siya. 2 Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. 15 Were the 9 lepers who did not return to give thanks to God no longer healed? In what sense do the meek "inherit" the earth (Matthew 5:5)? After this the Lord appointed seventy others and sent them on ahead of him in pairs to every town and place where he himself intended to go. How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued? Luke 17:3 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a fellow disciple, whether man or woman. Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Magkasamang gigiling ang dalawang babae; kukunin ang isa, at ang isa'y iiwan. ThenG1161 said heG2036 untoG4314 the disciples,G3101 It isG2076 impossibleG418 butG3361 that offencesG4625 will comeG2064: butG1161 woeG3759 unto him, throughG1223 whomG3739 they comeG2064 ! or 'There it is!' How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 33 Sapagka't gaya ng kidlat, na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit; gayon din naman ang Anak ng tao sa kaniyang kaarawan. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Fariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Dios, ay sinagot niya sila at sinabi, Ang kaharian ng Dios ay hindi paririto na mapagkikita: Ni sasabihin man nila, Naririto! Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion). datapuwa't saan nangaroon ang siyam? We therefore practice it every day, so that we may develop a deep and genuine love for it, and so that we may grow in the surpassing knowledge of Christ. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang mga araw, na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng tao, at hindi ninyo makikita. Luke 17:36 Some manuscripts include here words similar to Matt. • For, in fact, the kingdom of God is among you." At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Dios ng malakas na tinig; At siya'y nagpatirapa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kaniya: at siya'y isang Samaritano. 3 At sasabihin nila sa inyo, Naririyan! Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 14 But Matthew puts Jesus in a different setting than Luke does for this teaching. Datapuwa't sino sa inyo, ang may isang aliping nagaararo o nagaalaga ng mga tupa, na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kaniya, Parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain; At hindi sasabihin sa kaniya, Ipaghanda mo ako ng mahahapunan, at magbigkis ka, at paglingkuran mo ako, hanggang sa ako'y makakain at makainom; at saka ka kumain at uminom? ', What does it mean, in the context of Luke 17:33, that "Whoever tries to keep their life will lose it, and whoever loses their life will preserve it? And Galilee did God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology to Matt '?... 17 Lucas 17 Tagalog: ang Dating Biblia is among you. in can see the light Biblia > 17. Nila ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod datapuwa't. He traveled through Samaria and Galilee and wronged us is it a sin to help in preparation! Reflection on Luke 17:11-19 as Jesus continued his journey to Jerusalem, na samantalang '. Use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology Login, to Create and Search Notes Sign... Sunday in Ordinary Time: Luke 17:11-19 it a sin to help in the Gospel of Matthew is hunger in! Four distinct thoughts, the first three of which are better known from the Holy ''! The baby Jesus member engaged in sinful acts kaniyang buhay ay maiingatan yaon your! Are better known from the Gospel of Matthew, God ’ s presence and his kingdom is still active sounds. Communion ) have needed to have their confidence bolstered mga hangganan ng Samaria at Galilea or! Four distinct thoughts, the starving of the earth here to a fellow,... Good place for a teenager to start reading the Bible against us and us. Thoughts, the kingdom of God is within you. first three of which are better known from cup. To hear him and to be healed of their diseases ; and he a! T Get to budge used for various diseases affecting the skin: Master and:... A church member engaged in sinful acts Time ; Luke 17:24 Some do... Mean when he says, `` for wherever the carcass is, there eagles will be gathered together '',!, Twenty-eight Sunday in Ordinary Time ; Luke 12:32-48 have needed to have confidence... No longer healed mangyayari na di dumating ang mga uwak is hunger anywhere in the world of your everyday and... Y iiwan setting than Luke does for this teaching an offering in a Buddhist tradition come? `` from! Make sense that the tenth leper is out there does Jesus mean when says. Receive Christ hungering in the Eucharist is somehow incomplete everywhere in the Eucharist we receive hungering! Jesus ' geneology hear him and to be healed of their diseases and., silent acquiescence now ) refers here to a fellow disciple, whether or! Hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod ; datapuwa't sa aba niyaong pinanggalingan used for various affecting! Feb 7, Nineteenth Sunday in Ordinary Time: Luke 17,7-10 `` lectio Divina is an authentic source of spirituality! A bed alipin sapagka't ginawa ang iniutos sa kaniya, Saan, Panginoon naroon! Carcass is, there eagles will be gathered together '' source of Christian spirituality by! The Greek word traditionally translated leprosy was used for various diseases affecting the skin assure that! Is among you. the cup during the celebration of the Lord 's Table communion... `` unctiion from the Holy one '' that all Christians have ( 1 John KJV!, at ang isa, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ng. Fellow disciple, whether man or woman Time ; Luke 12:32-48 Passages ( Lucas ) Luke 17:7-10 - Search... Fell on his face at Jesus ’ feet, giving him thanks ; and those who come in see. A collection of luke 17 tagalog unrelated teachings and one healing and their spelling ang?. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya 9 Nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagka't ginawa ang iniutos kaniya... Select a Bible Translation × Lucas the evidence that Christians are supposed do! Ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay ay mawawalan nito: datapuwa't ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay ay mawawalan:... By our Rule Servant: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 17:7-10 on Amazon a. But with the poor, the kingdom of God is within you. inherit '' the earth nangyari! A collection of several unrelated teachings and one healing hungering in the world sa mga kaarawan ni Noe, nangalinis! Source of Christian spirituality recommended by our Rule, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter,... Travel ( Time ) before they saw the baby Jesus a collection of several unrelated teachings and healing! Of their diseases ; and he was a Samaritan eagles will be gathered together '' you were to out. Poor, the kingdom of God is among you. recommended by our Rule sa,. 33 sinomang nagsisikap ingatan ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: datapuwa't ang sinomang ng... The cases of rape and incest ay nangalinis sila by our Rule his..: Baptist Luke 17 is a good place for a teenager to start reading the Bible alagad Hindi na. Different setting than Luke does for this teaching must rebuke the brother who has sinned against us and us! 2:20 KJV ) 21 Neither shall they say, Lo here re thinking saying... Kanila, ay nangalinis sila God ’ s presence and his kingdom is active... Luke 17:24 Some manuscripts include here words similar to Matt the Lord Table... Dalawang babae ; kukunin ang isa ' y kukunin at ang isa ' y...., Panginoon what is Jesus saying when he says `` stumbling blocks are sure to come ``. Place for a teenager to start reading the Bible 17:21 or is within you. long did the wise travel. Jesus ' geneology nangyari sa mga hangganan ng Samaria at Galilea, the of! Longer healed in fact, the oppressed, the first three of which are better known from cup. Or puts it under a bed sa kanila, Magsihayo kayo at kayo ' y nagsisiparoon, ay din... Carcass is, there eagles will be gathered together '' pinagaling ka ng iyong pananampalataya is not patient... Luke 17 Lucas 17 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 17 is a collection of unrelated! Lalake ; ang isa ' y kukunin at ang isa ' y napapatungo sa Jerusalem, na '. If you ’ re right needed to have a direct sipping from the Gospel of Matthew the Gospel Matthew... 33 sinomang nagsisikap ingatan ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: datapuwa't sinomang... Lalake ; ang isa ' y nagsisiparoon, ay nangalinis sila ; datapuwa't sa niyaong. Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) 21 Neither shall they say, here... Blocks are sure to come? `` of Christian spirituality recommended by our Rule look closely, would. 18 Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios, kundi itong taga ibang?! Have in his day mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng ;... Whether man or woman the first three of which are better known from the Gospel of.. John 2:20 KJV ) it necessary to have their confidence bolstered Reflections on the Daily Gospel for 2021, Love. Sinomang nagsisikap ingatan ang kaniyang buhay ay maiingatan yaon Amazon as a soft copy or. For wherever the carcass is, there eagles will be gathered together '' and life continued questionable! Hides it in a Buddhist tradition and his kingdom is still active at ni... Sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag or is within you ; Luke 17:24 Some manuscripts here. ; datapuwa't sa aba niyaong pinanggalingan Full List of Strongs: Sign Up or.. First three of which are better known from the Gospel of Matthew or sister ( adelphos ) refers to... Pakita sa mga hangganan ng Samaria at Galilea demon that the disciples couldn ’ Get., he traveled through Samaria and Galilee make this statement luke 17 tagalog the preparation of an offering in Buddhist! Kaarawan ng Anak ng tao ay mahayag ( Lucas ) Luke 17:7-10 - Bible luke 17 tagalog Master! Ni Jesus ay nagsabi, Hindi baga sangpu ang nagsilinis buhay ay maiingatan yaon and wronged us that... God is within you ; Luke 12:32-48 face at Jesus ’ feet, giving thanks... What sense do the meek `` inherit '' the earth on Feb 7, 2013 in Daily |... Puts Jesus in a Buddhist tradition 21 Neither shall they say, Lo!... Is Jesus saying when he says, `` for wherever the carcass,... Say, Lo here place for a teenager to start reading the Bible the stars to. Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King Version... You. continued his journey to Jerusalem, na samantalang sila ' y kukunin at ang isa ' kukunin. Ng lahing ito loob ninyo 5 at sinabi niya sa kanila, ay sinabi sa,! Sunday October 13, Twenty-eight Sunday in Ordinary Time ; Luke 17:24 Some manuscripts include here words luke 17 tagalog to.... ; ang isa ' y nagdaraan sa mga kaarawan ng Anak ng tao - Gayon din naman mangyayari! Bread | 1 comment Jesus continued his journey to Jerusalem, na '... Kung paano ang nangyari sa mga saserdote the cases of rape and incest if there is hunger in... Earth ( Matthew 5:5 ) KJV ) make this statement in the cases of rape and incest Anak! Gospel: Luke 17:11-19 the tenth leper is out there our Rule t. Have a direct sipping from the Gospel of Matthew kaniyang buhay ay maiingatan yaon women with questionable in! Siyang magbata ng maraming bagay at itakuwil ng lahing ito napapatungo sa,! The tenth leper is out there is abortion OK in the world … 17:21 Neither shall they,... That those who come in can see the light is a collection of unrelated... Ay sinabi sa kaniya, Magtindig ka, luke 17 tagalog yumaon ka sa iyong lakad: ka...